Terug naar introductie

Rapport van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)

Het NLR publiceerde in februari 2018 het rapport Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol. Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderzocht de veiligheidseffecten van een beperkte groei binnen het huidige operationele concept op Schiphol.

De conclusie van het rapport luidde als volgt: ‘De combinatie van in dit onderzoek geïdentificeerde Schiphol-specifieke beheersmaatregelen en autonome verbeteringen van de veiligheid maken beperkte verkeersgroei binnen het huidige operationele concept van Schiphol mogelijk, zonder dat de kans op een ongeval per jaar toeneemt.’

Op dit moment werkt het NLR aan een update van het rapport Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De oorspronkelijke analyse van het NLR van februari 2018 is gebaseerd op een beoordeling van de autonome verbetering van luchtvaartveiligheid op basis van wereldwijde ontwikkelingen en een analyse van de potentiële lokale effecten van groei op Schiphol. Deze laatste analyse is gestructureerd volgens door ICAO vastgestelde ongevalscategorieën, waarbij voor 9 categorieën geldt dat groei van het vliegverkeer op Schiphol een negatieve invloed kan hebben op de ongevalskans per vliegbeweging.

Het rapport van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) stelt voor elk van deze ongevalscategorieën specifieke maatregelen voor die naar verwachting de negatieve effecten van verkeersgroei op de ongevalkans per vliegbeweging wegnemen.

De 9 ongevalscategorieën zijn:

Airprox/TCAS Alert/Loss of Separation/(Near) Mid-air Collisions (MAC)

Het NLR heeft in de integrale veiligheidsanalyse een aantal maatregelen vastgesteld die de negatieve effecten van verkeersgroei op het risico van (bijna-)botsingen tussen vliegtuigen wegnemen. Deze maatregelen zijn allemaal in de roadmap opgenomen. De enige uitzonderingen zijn de vervanging van het AAA-luchtverkeersleidingssysteem door iCAS, verbetering van arrival management en beperking van de bezettingsgraad van radiotelefoniefrequenties. De volgende maatregelen zijn in de roadmap opgenomen om het risico van (bijna-)botsingen tussen vliegtuigen te verminderen:

Studies

Implementatie

Afgerond

De volgende items zijn niet in de roadmap opgenomen:

 • De vervanging van het AAA-luchtverkeersleidingssysteem staat niet in de roadmap omdat het een technische vervanging betreft. In plaats daarvan staan de nieuwe functionaliteiten die het systeem mogelijk maakt, zoals verbeterde Trajectory Prediction (voorspelbaarheid van vliegroutes), in de roadmap.
 • Het verbeterde arrival management betreft voornamelijk de interactie tussen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en haar internationale partners, wat buiten de reikwijdte van het ISMS valt. Wel is het verbeterde arrival management onderdeel van de maatregelen om last-minute baancombinatiewisselingen te voorkomen voor landend verkeer.
 • De inzet van drie grondverkeersleiders heeft een zwaarbelaste grondradiofrequentie al verlicht. We werken de bijdrage van frequentiebelasting aan de top vijf van risico's in de vluchtuitvoering nader uit. Op basis hiervan kunnen we, indien nodig, aanvullende maatregelen in de roadmap opnemen.
Ground Handling (GROUND)
Analyse

Het NLR heeft in de integrale veiligheidsanalyse diverse mogelijke maatregelen vastgesteld die de negatieve effecten van verkeersgroei op het risico bij grondafhandeling wegnemen. Een aantal van deze maatregelen biedt alternatieve oplossingen voor het verminderen van de drukte op de platforms.

Daarbij gaat het om:

 • 
Vermindering van het aantal grondafhandelaren
 • Geen nieuwe grondafhandelaren (organisaties) toelaten
 • VOP's toewijzen aan één afhandelaar
 • Pooling van voertuigen en materieel
 • Invoering van track en trace op voertuigen en materieel

In het ISMS zijn de belangrijkste grondafhandelingsrisico's geanalyseerd. Uit die analyse kwam naar voren dat de invoering van pooling van materieel een veelbelovende oplossing is wat betreft het verminderen van de krapte op de opstelplaatsen en het minder verplaatsen van materieel. Daarom is er een taskforce opgericht om deze maatregel uit te werken en in te voeren. Mocht blijken dat we deze maatregel niet succesvol kunnen invoeren, dan overwegen we andere oplossingen.

Het NLR heeft ook een bestaande maatregel opgenomen om de kwaliteit van de grondafhandeling mee te wegen in het keuzeproces voor een grondafhandelaar. Deze bestaande maatregel moeten we wellicht intensiveren. De individuele veiligheidsmanagementsystemen en het joint sector ISMS houden voortdurend in de gaten of de maatregelen moeten worden geïntensiveerd.

Alle andere door het NLR voorgestelde maatregelen staan in de roadmap.

Naast de NLR-maatregelen bleek dat afwijkingen van de regels en voorschriften op platforms en dienstwegen door medewerkers van grondafhandelaren een belangrijke risicobron vormen, aldus de risicoanalyse van het ISMS. We hebben een diepgaand onderzoek naar de achterliggende oorzaken van deze afwijkingen uitgevoerd. De maatregelen die hieruit voortvloeien, werken we uit in een stappenplan. De korte termijn acties uit dit plan worden in 2019 gerealiseerd.

Activiteiten

De volgende maatregelen zijn in de roadmap opgenomen:

Studies

Implementatie

Afgerond

Ground Collision (GCOL)

Het NLR heeft in de integrale veiligheidsanalyse diverse mogelijke maatregelen vastgesteld die de negatieve effecten van verkeersgroei op het risico van veiligheidsincidenten op de grond wegnemen. Al deze maatregelen zijn in de roadmap opgenomen.

Verder zijn er aanvullende sectorinitiatieven in de roadmap opgenomen, als gevolg van de veiligheidsmanagementsystemen van sectorpartijen of als gevolg van een ISMS-analyse of op basis van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Studies

Implementatie

Afgerond

Runway Incursion (RI)

Het NLR heeft in de integrale veiligheidsanalyse diverse mogelijke maatregelen vastgesteld die de negatieve effecten van verkeersgroei op het risico van runway incursion (ongeoorloofde aanwezigheid in het beschermde start- en landingsgebied) wegnemen. Het NLR heeft een aantal structurele verbeteringen genoemd, waaronder:

 • Runway Status Lights
 • Invoering van Follow the Greens
 • Vermindering van het effect van last-minutebaanwisselingen
 • Inzet van drie grondverkeersleiders
 • Samenvoegen van sleepregie en grondverkeersleiding

Deze maatregelen staan allemaal in de roadmap. De andere worden in overweging genomen door het Runway Safety Team.

De NLR maatregelen 'Aanleg van additionele high speed exits (op banen 22, 36C en 36R)' en 'Bij afritten N3, N4 en W7 plaatsing van additionele borden' zijn erop gericht om de tijd dat de baan bezet is te verminderen. Omdat de baan bezet tijd door een campagne van LVNL voldoende verminderd is, hebben we besloten deze maatregelen niet op de roadmap te plaatsen. Dat geldt ook voor het item met betrekking tot ‘Relocate holding points’.

Ook zijn maatregelen die niet genoemd zijn in het NLR-rapport opgenomen op de roadmap. Deze initiatieven zijn voortgekomen uit veiligheidsmanagementsystemen van sectorpartijen, als gevolg van een ISMS-analyse of op basis van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Activiteiten

De volgende maatregelen zijn in de roadmap opgenomen:

Studies

Planning

Implementatie

Afgerond

Abnormal Runway Contact (ARC)

Het NLR-rapport verwijst naar bestaande maatregelen op het gebied van abnormaal contact met de baan, die we wellicht intensiveren. De individuele veiligheidsmanagementsystemen en het joint sector ISMS houden voortdurend in de gaten of de maatregelen moeten worden geïntensiveerd. Dit vindt plaats in het voorvallen onderzoek, veiligheidsaudits, trainingsprogramma’s voor cockpitbemanningen en flight data-monitoringsprogramma’s. In de roadmap staat naast de bestaande maatregelen één nieuwe maatregel vermeld, namelijk het 'risico op onjuist opgelijnde starts verminderen'. Met deze maatregel geeft de sector invulling aan aanbevelingen van een voorvalonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De effectiviteit van de huidige maatregelen wordt in het ISMS geëvalueerd.

Afgerond

Runway Excursion (RE)

Het NLR-rapport verwijst naar bestaande maatregelen op het gebied van abnormaal contact met de baan, die we wellicht intensiveren. De individuele veiligheidsmanagementsystemen en het joint sector-ISMS houden voortdurend in de gaten of de maatregelen moeten worden geïntensiveerd. Dit vindt plaats in het voorvallen onderzoek, veiligheidsaudits, trainingsprogramma’s voor cockpit bemanningen en flight data monitoring programma’s. In de roadmap staan naast de bestaande maatregelen geen nieuwe maatregelen vermeld. De effectiviteit van de huidige maatregelen wordt in het ISMS geëvalueerd.

Undershoot/overshoot (USOS)

Het NLR-rapport verwijst naar bestaande maatregelen op het gebied van abnormaal contact met de baan, die we wellicht intensiveren. De individuele veiligheidsmanagementsystemen en het joint sector-ISMS houden voortdurend in de gaten of de maatregelen moeten worden geïntensiveerd. Dit vindt plaats in het voorvallen onderzoek, veiligheidsaudits, trainingsprogramma’s voor cockpit bemanningen en flight data monitoring programma’s. In de roadmap staan naast de bestaande maatregelen geen nieuwe maatregelen vermeld. De effectiviteit van de huidige maatregelen wordt in het ISMS geëvalueerd.

Controlled Flight Into/toward Terrain (CFIT)

Het NLR-rapport verwijst naar bestaande maatregelen die moeten voorkomen dat een vliegtuig dat volledig bestuurbaar is een botsing veroorzaakt. Wellicht gaan we deze maatregelen intensiveren. De individuele veiligheidsmanagementsystemen en het joint sector-ISMS houden voortdurend in de gaten of de maatregelen moeten worden geïntensiveerd. Dit vindt plaats in het voorvallen onderzoek, veiligheidsaudits, trainingsprogramma’s voor cockpit bemanningen en flight data monitoring programma’s. In de roadmap staan naast de bestaande maatregelen geen nieuwe maatregelen vermeld. De effectiviteit van de huidige maatregelen wordt in het ISMS geëvalueerd.

Loss of control – In Flight (LOC-I)

Het NLR-rapport verwijst naar bestaande maatregelen die moeten voorkomen dat een vliegtuig dat onbestuurbaar is een ongeval veroorzaakt. Wellicht gaan we deze maatregelen intensiveren. De individuele veiligheidsmanagementsystemen en het joint sector-ISMS houden voortdurend in de gaten of de maatregelen moeten worden geïntensiveerd. Dit vindt plaats in het voorvallen onderzoek, veiligheidsaudits, trainingsprogramma’s voor cockpit bemanningen en flight data monitoring programma’s. In de roadmap staan naast de bestaande maatregelen geen nieuwe maatregelen vermeld. De effectiviteit van de huidige maatregelen wordt in het ISMS geëvalueerd.